SirPit

34 teksty – auto­rem jest Sir­Pit.

Zbyt wielu dziś Pro­meteu­szy/ów zbyt mało ognia...
nie sądzisz? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 stycznia 2015, 02:46

Ten wschod slon­ca, pa­lete je­sien­nych barw za­row­no jak i ozy­wione drze­wa wios­ny, wi­dok bez­kre­su morza jak i ho­ryzont gi­nacy w og­ro­mie wzgorz az do mi­los­ci, dob­ro­ci i us­mie­chu od dru­giego czlo­wieka. Pa­radoks, naj­droz­sze lub na­wet bez­cenne rzeczy na swiecie ma­my ab­so­lut­nie za darmo... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 marca 2014, 14:29

Cisza czy­ni piek­ny­mi is­to­ty. Spoj­rz na ko­biety, mil­cza­ce sa najpiekniejsze. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 lutego 2014, 16:09

Cały czas no­siłem szczęście w so­bie rzad­ko je widząc, bo to trud­ne gdy pat­rzy się tak często w tył lub tak da­leko do przodu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 sierpnia 2013, 22:33

Zderze­nie dziecięcych nas­ta­wień z bru­tal­nością rzeczy­wis­tości było chy­ba naj­bar­dziej chu­jowym ok­re­sem w moim życiu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 sierpnia 2013, 20:40

Ja­ko pier­wsi do nieba wej­da pros­ty­tut­ki i celnicy...
zatem...
ma­my na­dal spo­re szanse... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 czerwca 2013, 01:27

Za­tem. Czy to my nie chcielis­my oj­czyz­ny? Czy oj­czyz­na nie chciala nas?
a mo­ze... nie mog­lismy sie po pros­tu dogadac... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 maja 2013, 15:01

Pa­radoks. Wspol­ny je­zyk z dru­ga oso­ba zna­duje­my wte­dy gdy ro­zumiemy sie bez slow. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 marca 2013, 14:57

Miłość ma swoją ce­ne tyl­ko w jed­nym przypadku,
gdy nią nie jest. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 stycznia 2013, 21:32

Im niżej się pochy­lam, tym wyżej patrze... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 listopada 2012, 22:09

SirPit

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SirPit

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

2 stycznia 2015, 02:46SirPit do­dał no­wy tek­st Zbyt wielu dziś Pro­meteu­szy/ów [...]

2 stycznia 2015, 02:43SirPit sko­men­to­wał tek­st a jeśli chodzi o [...]